Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές Ν. Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 4 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α ́ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
  2. Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Σχολής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιμος  και αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, υπό  την  προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελ. Βενιζέλου 125, 567 28, Νεάπολη Θεσ/νίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου, υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη  (τηλ.  επικοινωνίας:  2313 - 329.538,  2313 - 329.585,  2313 - 329.596).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ