Ο Δήμος  Λαμιέων ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά επτά (7)  ατόμων, για  την υλοποίηση  της  Πράξης «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Λαμιέων», στο  πλαίσιο  του    Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στον Δήμο Λαμιέων που εδρεύει στη Λαμία Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων - Κεντρική Δομή»
  • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων - Κεντρική Δομή»
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας – Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λαμιέων»
  • 1 θέση  ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Εν ελλείψει αυτών ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λαμιέων»
  • 1 θέση  ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λαμιέων»
  • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λαμιέων»

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαμιέων, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35100 Λαμία Ν. Φθιώτιδας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη του κ. Ευάγγελου Ζαρονικόλα (τηλ. επικοινωνίας: 2231351027,  2231351063 και  2231351071).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του δημοτικού   καταστήματος του Δήμου Λαμιέων, εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ