Η  Γραμματεία  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  Έρευνας  του  Εθνικού Αστεροσκοπείου  Αθηνών  (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α.),  το  οποίο  εδρεύει  στην  Αθήνα  (Λόφος Νυμφών, 118 51, Θησείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5439/85 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών» όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 5056/87, του άρθρου 18 παρ. 12 του Ν. 4386/16 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και την απόφαση στη συνεδρίαση 1126/23.06.2017 του ΔΣ του Ε.Α.Α. προσκαλεί Λογιστές ή λογιστικά γραφεία που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών  υπηρεσιών, με  σύμβαση  έργου,  σύμφωνα με  την  κάτωθι  ειδικότερη περιγραφή:

«Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., ο οποίος διαχειρίζεται κονδύλια  που  προορίζονται  για  τη  χρηματοδότηση  ερευνητικών  και  τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων» και ειδικότερα:

  • Επίβλεψη και έλεγχο του Λογιστηρίου του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. και τήρηση βιβλίων Εσόδων – Εξόδων.
  • Σύνταξη  και  υπογραφή  Οικονομικών  καταστάσεων,  Προϋπολογισμών – Ισολογισμών – Απολογισμών.
  • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και τήρηση διαδικασίας απαλλαγών ΦΠΑ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
  • Ελεγκτική Λογιστική.
  • Παρακολούθηση  αποσβέσεων  και  υπολογισμό προβλέψεων  οικονομικών χρήσεων.
  • Λογιστική παρακολούθηση δαπανών εξωτερικού.
  • Έλεγχο ορθότητας ΑΠΔ και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων στον ΕΦΚΑ.
  • Έλεγχο τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας.

    Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η φυσική παρουσία 2 - 3 φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Α.  και  του  Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α  είτε  λογιστή  ή,  σε  περίπτωση  λογιστικού  γραφείου πεπειραμένου στελέχους του λογιστικού γραφείου. Η σύμβαση θα έχει έναρξη την 1.11.2017.

    Οι  αιτήσεις  και  τα  πλήρη  βιογραφικά  πρέπει  να  υποβληθούν μέχρι  02.08.2017 στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Α., στη διεύθυνση Σταδίου 60, Αθήνα ΤΚ 105 64, 5ος όροφος, υπόψη κας Μαρίας Στυλιανού τηλ. 210 3256211. 

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ