Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020  -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.α  «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού -  ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Δήμο Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Προσωπικού
  • 1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  • 1 θέση ΠΕ Φαρμακοποιών
  • 1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ευθυμίας Πλεξίδα (τηλ. επικοινωνίας: 2441350728, 2441350723).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρδίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ