Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Λευκάδας, που εδρεύει στη Λευκάδα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 1 θέση: ∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα
  • 1 θέση: ∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα
  • 1 θέση: ∆Ε Υδραυλικών 

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες.

    Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, ∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, υπόψη κας Στραγαλινού Νίκης ή κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2645360525, 2645360570).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...