Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων για  την  υλοποίηση  της  δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ», στο  πλαίσιο  Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στον Δήμο Μυλοποτάμου, που εδρεύει στο Πέραμα Ν. Ρεθύμνης, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Μαγείρων -  Για τη στελέχωση των δομών «Παιδικός Σταθμός Περάματος -Παιδικός Σταθμός Αλφάς»
  • 1 θέση  ΔΕ Μαγείρων -  Για τη στελέχωση των δομών «Παιδικός Σταθμός Ζωνιανών -Παιδικός Σταθμός Λιβαδίων»

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης (και όχι πριν την 1/9/2017) έως  31-08-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74052 Πέραμα Ν. Ρεθύμνης, υπόψη κου Κωνσταντίνου Νησανάκη(τηλ. επικοινωνίας: 2834340302).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς και στα καταστήματα των Παιδικών  Σταθμών του  Δήμου  Μυλοποτάμου, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ