Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα:

  • 6 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών (Ηλεκτρολόγος Βάρδιας)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογικού Τομέα ΙΕΚ ή ΤΕΛ ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α ́ ή Β ́ Κύκλου  Σπουδών  Ηλεκτρολογικού  Τομέα  Τεχνικών  Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ ́ ειδικότητας Σταθμών - Υποσταθμών ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ́ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα  γραφεία  της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ, Τ.Θ 150, Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ, υπόψη κας. Ε. Μπαλτζή (τηλέφωνα επικοινωνίας : 23310 - 44040, -44, -45).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Βέροιας και Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ