Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά  (57)  ατόμων (4ωρης  ημερήσιας  απασχόλησης) για  τον  καθαρισμό  κτηριακών εγκαταστάσεων  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε. για  την  αντιμετώπιση  επειγουσών  περιστάσεων των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Φωκίδας και  Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα:

  • 55 θέσεις  ΥΕ Καθαριστές/στριες  -  Υπηρεσία Ασφάλειας Εγκ/σεων Ν. Αττικής
  • 1 θέση  ΥΕ Καθαριστές/στριες  -  Υπηρεσία Ασφάλειας Εγκ/σεων (Άμφισσα) Ν. Φωκίδας
  • 1 θέση  ΥΕ Καθαριστές/στριες  -  Υπηρεσία Ασφάλειας Εγκ/σεων (Εύηνος) Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν 31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.ΥΔ.Α.Π  Α.Ε., Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46 - Γαλάτσι, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, υπ’ όψιν κας Ευμορφίας Μπούρα  (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 21 44 201 και 210 - 21 44 090).

Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210 21 44 248, 068, 077, 225 & 461.

    Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς από Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως και Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: «ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ, Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας».

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ