Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 Θέσεις : ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΣΤ΄ Ειδικότητας
  • 1 Θέση : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γερανοφόρο)
  • 4 Θέσεις : ΔΕ Οδηγών [Γ΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 10 Θέσεις : ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

         Διάρκεια σύμβασης : 8 μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2132023671).

 

Δείται την ανακοίνωση εδώ...