Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση επειγουσών και εποχιακών αναγκών λειτουργίας της ΠΛΑΖ ΤΣΑΜΑΚΙΑ της ΑΔΕΛ Α.Ε. του Δήμου Λέσβου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

  • 5 θέσεις: ΥΕ Γενικών καθηκόντων
  • 3 θέσεις: ΔΕ Διοικητικού

Διάρκεια σύμβασης: 2(δύο) μήνες

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται στον ιστότοπο του δημοσίου: www.e-dimosio.gr