Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

  •     Διάρκεια σύμβασης: (μέχρι 34 ημερομίσθια).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται στον ιστότοπο του δημοσίου: www.e-dimosio.gr