Πρόσληψη 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεσσήνης, που εδρεύει στη Μεσσήνη Ν. Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 θέση: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καδοπλυντήριο)
  • 1 θέση: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρο)
  • 2 θέσεις: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Ρ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται στον ιστότοπο του δημοσίου: www.e-dimosio.gr