Πρόσληψη 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 θέση: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
  • 1 θέση: ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (φορτωτή) 

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται στον ιστότοπο του δημοσίου: www.e-dimosio.gr