Πρόσληψη εργατικού προσωπικού οκτώ (8) ατόμων, από τον Δήμο Γρεβενών, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα προς κάλυψη των αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη των Γρεβενών με την ειδικότητα του εργάτη πρασίνου.

    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν θα υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Δήμο, δηλαδή από 22-08-2017 έως 28-08-2016.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ